Район „Красна поляна“ СО

ОБРЪЩЕНИЕ

КЪМ ГРАЖДАНИТЕ ЖИВУЩИ В РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“ СО

 

                                                          

                   Уважаеми съкварталци, 

 

     Във връзка с повишения граждански интерес и поместените в различни електронни източници публикации с информации и твърдения не кореспондиращи с действителността или откровени измислици свързани със сградите и терена на бившите “Виетнамски общежития” (Селище на строителя), Ви уведомявам за предприетите от районната администрация(през времето от встъпването ми в длъжност в края на 2007г. до настоящия момент), съвместно с други институции, действия :

   В следствие на моя инициатива – Докладна записка от 11.04.2008г. и   Решения №358/26.06.2008г. и №821/18.12.2008г. на Столичен общински съвет (СОС), е създадена Работна група /временна комисия/ за поетапното премахване  на “Селище на строителя”  и решаване на жилищния проблем на законно настанените съгласно НАРЕДБА за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община,  социално слаби семейства. Със Заповед РД-09-01-3131/05.08.2008г. на Кмета на Столична община, за председател на комисията е назначен общинският съветник по това време Ангел Джамбазки. В работата на комисията бяха включени и експерти от администрацията на Столична община, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други институции. 

В следствие на работата на комисията, и с цел понижаване на създалото се напрежение, беше премахната сградата на “Стоматологичната поликлиника”, в която се самонастаняваха граждани от малцинствата.