Н О В И Н И

ТЕНДЕНЦИИ ЗА ПО-ШИРОКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ПОТЕНЦИАЛА НА ВОДАТА В ЛАНДШАФТА НА СЪВРЕМЕННИЯ ГРАД

Столична община успешно участва в проекта за сътрудничество Aqua-ADD - оползотворяване на добавената стойност на водата в местното и регионално развитие, реализиран по програма INTERREG IVC на ЕК. Проектът e насочен към споделянето на знания и опит между партньори от 8 региона на ЕС, подпомогнати от научен екип от 3 университета, за по-широко използване на потенциала на водата във всички аспекти - икономически, социален и екологичен - в ландшафта на съвременните градове и за подобрени мерки за включване на водата и съвременно третиране на водните проблеми в местното и регионално териториално развитие.

На 24 ноември 2014 г., в сградата на Столична община, ул. „Московска” 33, при ръководството на зам. кмета г-жа Ирина Савина се проведе заключителна работна среща-дискусия по проекта с представители на администрацията и професионалисти – експерти, занимаващи се с проблематиката на водата от различна гледна точка.

Поканените представители на общински структури бяха от Направление „Архитектура и градоустройство”, Дирекция „Териториално планиране” (за градоустройствените, инфраструктурни, хидрогеоложки и естетични аспекти), Направление „Зелена системa екология и земеползване”, Дирекция „Общински земи, гори, водни обекти и околна среда”, Отдел „Управление на общински земи, гори и водни обекти”, Направление „Инвестиции и строителство”, Дирекция „Инженерна инфраструктура”, „СОФИНВЕСТ” – ЕООД, ОП „Софпроект ОГП” и ОП „София проект”. Поканени бяха и Дирекция „Хидромелиорации” към МЗХ, „Напоителни системи ЕАД - София клон”, Басейнова дирекция Плевен към МОСВ и преподаватели от Университета по архитектура,строителство и геодезия.

Повече информация за проекта

АРХИВ НА НОВИНИТЕ

Столична община - район "Красна поляна" |XHTML 1.1|CSS