pdf.png Обява за свободно място за длъжността Главен експерт в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" в район "Красна поляна" - СО (публикувано: 16:01 ч./01.09.2020 г.)Download  [335.82 KB]
pdf.png Обява за свободно място за длъжността Старши експерт в отдел "Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството" в район "Красна поляна" - СО (публикувано: 15:59 ч./01.09.2020 г.)Download  [312.64 KB]
pdf.png Обявление изх. № РКП20-ВК08-805/24.08.2020 год. за приет с Решение № 331 по Протокол № 18/23.07.2020 год. проект за ПУП - ИПРЗ и ИПУР за м. "Овча купел" - стар кв. 12 и част от кв. 23 и създаване на нови кв. 222а, 215, 222б (публикувано: 14:04 ч./24.08.2020 г.)Download  [1.58 MB]
pdf.png Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за "Авто - услуги и офиси, СО район "Красна поляна" (публикувано: 17:23 ч./19.08.2020 г.)Download  [254.44 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
jpg.png Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за "ПУП - план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 68134.1109.7 и част от 68134.11.09.9 по КККР на гр. София, кв. 59, местност "Факултета" (публикувано: 16:55 ч./08.07.2020 г.)Download  [194.97 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)
pdf.png Обявление на осн. чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект "Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир" (публикувано: 16:41 ч./03.07.2020 г.)Download  [82.81 KB]
pdf.png Съобщение за издадена на 10.04.2020 г. от гл. архитект на СО Виза за проектиране на малоетажна сграда за офиси и авто-услуги в УПИ ІІ-375, кв. 35, местност "Факултета" (публикувано: 15:10 ч./14.05.2020 г.)Download  [373.73 KB]
zip.png Съобщение № РКП19-ДР00-697/2/17.12.2019 г./14.05.2020 год. до Панайот Тодоров - домоуправител/председател на УС на ЕС на вх. А, бл. 36Б, ж.к. "Красна поляна" - І част (публикувано: 15:04 ч./14.05.2020 г.)Download  [1.21 MB]
zip.png Съобщение № РКП19-ДР00-697/3/17.12.2019 г./14.05.2020 год. до собственици във вх. А, бл. 36А, ж.к. "Красна поляна" - І част (публикувано: 15:04 ч./14.05.2020 г.)Download  [167.38 KB]
zip.png Съобщение № РКП19-ДР00-697/5/17.12.2019 г./14.05.2020 год. до собственици във вх. Б, бл. 36Б, ж.к. "Красна поляна" - І част (публикувано: 15:03 ч./14.05.2020 г.)Download  [198.57 KB]
zip.png Съобщение № РКП19-ДР00-697/4/17.12.2019 г./14.05.2020 год. до собственици във вх. Б, бл. 36А, ж.к. "Красна поляна" - І част (публикувано: 15:03 ч./14.05.2020 г.)Download  [183.08 KB]
pdf.png Обявление за изменение на план за улична регулация за обект "Софийски околовръстен път", заедно с план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и изменение на план за регулация на контактните територии (публикувано: 15:16 ч./14.04.2020 г.)Download  [50.91 KB]
pdf.png Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за "Преустройство на приемо-предавателна станция 1566", район "Красна поляна", гр. София (публикувано: 11:57 ч./24.01.2020 г.)Download  [228 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)

2019 г.

pdf.png Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за "ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 68134.1111.1251, м. "Смърдан", район "Красна поляна", София" (публикувано: 14:22 ч./20.09.2019 г.)Download  [248.71 KB]

(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)

pdf.png Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение (публикувано: 09:15 ч./03.09.2019 г.)Download  [480.29 KB]

за "Водоснабдяване от подземни води (промишлено водоснабдяване-охлаждане), чрез съществуващи кладенци - тръбен водочерпателен кладенец (ТК1-ХГ) и реинжекционен сондаж (ТК2-Р) по разрешителен режим на БДДР - град Плевен за "Термопомпена инсталация" за обект: "Административно-производствена и складова сгради" в ПИ с идент .68134.1114.189 по КККР на град София, кв. "Факултета", Столична община - район "Красна поляна"

(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf.png Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Складова база и чисто производство”, район „Красна поляна” - СО (публикувано: 14:42 ч./01.08.2019 г.)Download  [264.92 KB]
(Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf.png Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Изграждане на общински модулни сгради в СО район „Красна поляна“, кв. „Факултета“, кв. 93, УПИ 1336”, район „Красна поляна” - СО (публикувано: 11:26 ч./29.07.2019 г.)Download  [141.32 KB]
(Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf.png Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Едноетажна пристройка към съществуващ обществено, обслужващ обект в УПИ I - за обществено, жилищно строителство и клуб, кв.16, м. "Красна поляна", район "Кр. поляна" (публикувано: 17:03 ч./01.07.2019 г.)Download  [188.03 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)
pdf.png Обявление за ИПРЗ кв. 67, 67б и 67в, м. "Разсадника-Коньовица" (публикувано: 16:25 ч./24.06.2019 г.)Download  [284.03 KB]
pdf.png Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „ЖИЛИЩНА СГРАДА С АИППМПД, СКЛАДОВЕ, ГАРАЖИ И ПАРКОМЕСТА” (публикувано: 16:27 ч./10.06.2019 г.)Download  [252.67 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf.png Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ НА ЦЕНТРАЛЕН ВЕЩЕВИ СКЛАД - едноетажна сграда, в ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА САНДВИЧИ И ЗАКУСКИ, УПИ I, ПИ 444, к.л.375 с идент. 68134.1112.22” (публикувано: 14:19 ч./17.05.2019 г.)Download  [63.05 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)
pdf.png Съобщение за строително-монтажни работи по трамвайно трасе по бул. "Константин Величков" в участъка от бул. "Акад. Иван Евстатиев Гешов" до бул. "Сливница" (публикувано: 11:16 ч./10.04.2019 г.)Download  [118.67 KB]
pdf.png Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „ЖИЛИЩНА СГРАДА С АТЕЛИЕТА, ПАРКИНГ - ГАРАЖ И СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ” (публикувано: 16:33 ч./15.03.2019 г.)Download  [161.69 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf.png Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда в УПИ Х-368; кв.2Б; ул. Мечка № 14” (публикувано: 10:31 ч./26.02.2019 г.)Download  [192.54 KB]
(Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf.png Съобщение за изграждане от 25.02.2019 г. на обект "Аварийна реконструкция на уличен водопровод по ул. "Без име", участък пред блок 93, 94 и 95 и водопровод между блок 89 и 90 в ж.к. "Западен парк" (публикувано: 18:19 ч./22.02.2019 г.)Download  [110.97 KB]
pdf.png Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Разделяне на магазин на два самостоятелни” (публикувано: 16:54 ч./31.01.2019 г.)Download  [41.18 KB]

(Информация по чл. 4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)

pdf.png Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищни сгради в имоти с идентификатори 68134.11.02.172 и 68134.1102.173, представляващи „друг вид земеделска земя”, по кадастрална карта (публикувано: 16:13 ч./18.01.2019 г.)Download  [428 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)

2018 г.

pdf.png Съобщение до Валери Смиленов за издадена от гл. архитект на район „Красна поляна” виза за проучване и проектиране в ПИ с идентификатор 68134.1107.318, УПИ ІІ,-318, кв. 14, м. НПЗ „Средец” (публикувано: 12:36 ч./10.09.2018 г.)Download  [125.44 KB]
pdf.png Съобщение до Борислав Смиленов за издадена от гл. архитект на район „Красна поляна” виза за проучване и проектиране в ПИ с идентификатор 68134.1107.318, УПИ ІІ,-318, кв. 14, м. НПЗ „Средец” (публикувано: 12:32 ч./10.09.2018 г.)Download  [119.37 KB]
pdf.png Съобщение до Йордан Апостолов за издадена от гл. архитект на район „Красна поляна” виза за проучване и проектиране в ПИ с идентификатор 68134.1107.318, УПИ ІІ,-318, кв. 14, м. НПЗ „Средец” (публикувано: 12:25 ч./10.09.2018 г.)Download  [122.88 KB]
pdf.png Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1105.26, кв. 16 за ОЖК, м."Западен парк" (публикувано: 17:31 ч./03.08.2018 г.)Download  [4.75 MB]
pdf.png Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1105.14, кв. 8 за ОЖК, м."Западен парк" (публикувано: 17:27 ч./03.08.2018 г.)Download  [3.68 MB]
pdf.png Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на 7 /седем/ броя детски площадки на открито, в междублокови пространства - за деца от 3 до 12 год.” (публикувано: 14:15 ч./23.07.2018 г.)Download  [198.27 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 31 – л.арх. Теодора Генчева.)
pdf.png Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за „Изменение на ПУП-ПР и на идеен проект за инвестиционно предложение за реконструкция и разширение на СОП в участъка от км 50+520 до км 58+581.5” (публикувано: 14:17 ч./13.07.2018 г.)Download  [411.09 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf.png Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1108.96, УПИ І, кв. 23, м. ж.к. "Красна поляна" (публикувано: 10:15 ч./20.06.2018 г.)Download  [267.49 KB]
pdf.png Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1106.333, УПИ ХХІV, кв. 67, м. "Разсадника - Коньовица" (публикувано: 10:12 ч./20.06.2018 г.)Download  [159.26 KB]
pdf.png Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1106.23, кв. 60б, м. "Разсадника-Бежанци" (публикувано: 10:12 ч./20.06.2018 г.)Download  [173.09 KB]
pdf.png Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1108.45, УПИ І, кв. 12, м. ж.к. "Красна поляна" (публикувано: 10:02 ч./20.06.2018 г.)Download  [215.07 KB]
pdf.png Съобщение до собствениците във вх. Б, бл. 36Б, ж.к. "Кр. поляна" - І част, относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 (публикувано: 16:25 ч./14.05.2018 г.)Download  [80.41 KB]
(в нежилищна сграда, в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf.png Съобщение до собствениците във вх. А, бл. 36Б, ж.к. "Кр. поляна" - І част, относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 (публикувано: 16:25 ч./14.05.2018 г.)Download  [76.19 KB]
(в нежилищна сграда, в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf.png Съобщение до собствениците във вх. Б, бл. 36А, ж.к. "Кр. поляна" - І част, относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 (публикувано: 16:24 ч./14.05.2018 г.)Download  [65.64 KB]
(в нежилищна сграда, в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf.png Съобщение до собствениците във вх. А, бл. 36А, ж.к. "Кр. поляна" - І част, относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 (публикувано: 16:24 ч./14.05.2018 г.)Download  [51.84 KB]
(в нежилищна сграда, в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf.png Обявление за издадена заповед № РКП18-РД56-61/23.03.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна", с която е разрешено изработване на проект за ИПР на УПИ ІІ-679, УПИ ІІІ-679, УПИ ІV-679, УПИ V-679 и УПИ ХІІІ-679 и ИПЗ на УПИ ІV-679, кв. 18, м. НПЗ Средец (публикувано: 19:05 ч./27.03.2018 г.)Download  [33.58 KB]
pdf.png Съобщение до Виолета Симеонова за издадена Заповед № РКП 18-РА50-1/23.02.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна" за одобряване на проект за ИПР на УПИ VІІ-373, 374, 375 и УПИ VІІІ-376, 377, 378, кв. 99, м. Разсадника - Коньовица" (публикувано: 12:11 ч./26.03.2018 г.)Download  [65.83 KB]
(УПИ VІІ-373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ-376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/)
pdf.png Съобщение до Тодор Георгиев за издадена Заповед № РКП 18-РА50-1/23.02.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна" за одобряване на проект за ИПР на УПИ VІІ-373, 374, 375 и УПИ VІІІ-376, 377, 378, кв. 99, м. Разсадника - Коньовица" (публикувано: 12:09 ч./26.03.2018 г.)Download  [63.28 KB]
(УПИ VІІ-373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ-376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/)
pdf.png Съобщение до Павлина Димитрова за издадена Заповед № РКП 18-РА50-1/23.02.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна" за одобряване на проект за ИПР на УПИ VІІ-373, 374, 375 и УПИ VІІІ-376, 377, 378, кв. 99, м. Разсадника - Коньовица" (публикувано: 12:07 ч./26.03.2018 г.)Download  [64.04 KB]
(УПИ VІІ-373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ-376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/)
pdf.png Съобщение до Ивайло Малчев за издадена Заповед № РКП 18-РА50-1/23.02.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна" за одобряване на проект за ИПР на УПИ VІІ-373, 374, 375 и УПИ VІІІ-376, 377, 378, кв. 99, м. Разсадника - Коньовица" (публикувано: 12:05 ч./26.03.2018 г.)Download  [64.86 KB]
(УПИ VІІ-373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ-376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/)
pdf.png Съобщение до Емил Методиев за издадена Заповед № РКП 18-РА50-1/23.02.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна" за одобряване на проект за ИПР на УПИ VІІ-373, 374, 375 и УПИ VІІІ-376, 377, 378, кв. 99, м. Разсадника - Коньовица" (публикувано: 12:02 ч./26.03.2018 г.)Download  [61.69 KB]
(УПИ VІІ-373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ-376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/)
pdf.png Съобщение до Гергана Спасова за издадена Заповед № РКП 18-РА50-1/23.02.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна" за одобряване на проект за ИПР на УПИ VІІ-373, 374, 375 и УПИ VІІІ-376, 377, 378, кв. 99, м. Разсадника - Коньовица" (публикувано: 11:52 ч./26.03.2018 г.)Download  [63.81 KB]
(УПИ VІІ-373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ-376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/)
pdf.png Съобщение до собствениците на бл. 36Б, вх. Б, ж.к. "Кр. поляна", относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 в нежилищна сграда (публикувано: 15:59 ч./15.03.2018 г.)Download  [109.12 KB]
(в нежилищна сграда в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf.png Съобщение до собствениците на бл. 36Б, вх. А, ж.к. "Кр. поляна", относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 в нежилищна сграда (публикувано: 15:59 ч./15.03.2018 г.)Download  [100.39 KB]
(в нежилищна сграда в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf.png Съобщение до собствениците на бл. 36А, вх. Б, ж.к. "Кр. поляна", относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 в нежилищна сграда (публикувано: 15:58 ч./15.03.2018 г.)Download  [80.63 KB]
(в нежилищна сграда в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf.png Съобщение до собствениците на бл. 36А, вх. А, ж.к. "Кр. поляна", относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 в нежилищна сграда (публикувано: 15:55 ч./15.03.2018 г.)Download  [52.82 KB]
(в нежилищна сграда в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf.png Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Столична община по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 (публикувано: 19:04 ч./06.03.2018 г.)Download  [89.13 KB]
pdf.png Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за предложение „Промяна предназначението на земеделски земи (гр.София), съгласно чл.30 и чл.40 от ППЗОЗЗ за ПИ 68134.1102.99” (публикувано: 16:55 ч./19.02.2018 г.)Download  [251.93 KB]
(Информация по чл. 4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf.png Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща базова станция № 1505” (публикувано: 16:54 ч./19.02.2018 г.)Download  [192.9 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf.png Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 в нежилищна сграда в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна” (публикувано: 16:29 ч./26.01.2018 г.)Download  [170.79 KB]
pdf.png Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за предложение „Магазини, шоурум, офис и складове, кв.1, м.”Терени отредени за трудови войски в с. Суходол, район “Кр. поляна”, Столична община” (публикувано: 16:45 ч./24.01.2018 г.)Download  [194.96 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)
pdf.png Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Проект за ИПРЗ за УПИ II-187 за магазини, ателиета, жилищно строителство, обществено обслужване, складове, гаражи и трафопост, кв.133, м. “Факултета” (публикувано: 16:39 ч./24.01.2018 г.)Download  [193.52 KB]
(Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)

2017 г.

pdf.png Обявление до Александър Малчев за изработен проект за ПУП - ИПР на УПИ VІІ - 373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ - 376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207 (публикувано: 10:25 ч./10.11.2017 г.)Download  [67.51 KB]
pdf.png Обявление до Невена Пеевска за изработен проект за ПУП - ИПР на УПИ VІІ - 373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ - 376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/ ( (публикувано: 14:10 ч./01.11.2017 г.)Download  [64.19 KB]
(кв. 99, м. "Разсадника - Коньовица")
pdf.png Обявление до Гергана Спасова за изработен проект за ПУП - ИПР на УПИ VІІ - 373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ - 376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/ (публикувано: 14:03 ч./01.11.2017 г.)Download  [64.26 KB]
(кв. 99, м. "Разсадника - Коньовица")
pdf.png Обявление за издадена заповед от гл. архитект на район „Красна поляна“ за разрешаване на изменение на Плана за регулация на УПИ ХV-714, кв. 1, м. Трудови казарми (публикувано: 15:41 ч./19.09.2017 г.)Download  [3.37 MB]
pdf.png Обявление за издадена заповед на гл. архитект на район „Красна поляна“ за разрешаване на изменение на Плана за регулация на УПИ VІІ и VІІІ, кв. 99, м. Разсадника-Коньовица (публикувано: 16:39 ч./22.08.2017 г.)Download  [93.22 KB]
pdf.png Заключителен доклад от работна група, назначена със заповед № СОА17-РД91-168/25.04.2017 г. и № СОА17-РД09-554/25.05.2017 г. на кмета на СО (публикувано: 16:39 ч./25.06.2017 г.)Download  [4.43 MB]
(за проверка на обитателите на „Селище на строителя“, район „Красна поляна“ /т.нар. Виетнамски общежития/, които подлежат на поетапно освобождаване и събаряне)
pdf.png Обявление за издадена заповед № РКП 17-РД 56-110/03.04.2017 год. за отмяна на виза за проучване и проектиране на детска площадка в кв. 60в, м. Разсадника – Бежанци (публикувано: 09:38 ч./04.04.2017 г.)Download  [121.29 KB]
pdf.png Обявление до Христо Антонов Марчев, собственик на сграда с идентификатор 68134.1106.106.5, в УПИ І, кв. 77, м. Разсадника-Коньовица, за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в кв. 77, м. Разсадника-Коньовица (публикувано: 16:56 ч./03.04.2017 г.)Download  [106.71 KB]
pdf.png Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1108.132, кв. 22, м. ж.к. Красна поляна (публикувано: 10:42 ч./30.03.2017 г.)Download  [105.72 KB]
pdf.png Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на 2 броя детски площадки в ПИ с идентификатор 68134.1108.4, кв. 16, м. ж.к. Красна поляна (публикувано: 10:38 ч./30.03.2017 г.)Download  [108.96 KB]
pdf.png Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в кв. 60в, м. Разсадника – Бежанци (публикувано: 15:02 ч./17.03.2017 г.)Download  [106.54 KB]
pdf.png Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в кв. 25, м. ж.к. Красна поляна (публикувано: 15:00 ч./17.03.2017 г.)Download  [104.05 KB]
pdf.png Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в кв. 77, м. Разсадника-Коньовица (публикувано: 14:59 ч./17.03.2017 г.)Download  [103.43 KB]
pdf.png Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за предложение „Преустройство на базова станция с честотен обхват 900 – 2100 MHz на „Мобилтел” ЕАД с № SOF 0075 „Химипекс” (публикувано: 11:35 ч./17.02.2017 г.)Download  [178.03 KB]
(информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, вътр. тел: 14 – Ат. Георгиева)
pdf.png Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Изграждане на 2-етажна сграда за офиси и складове, с подземлен гараж в УПИ XX-223, кв. 1, м. Смърдан, р-н Красна поляна, Столична община” (публикувано: 11:35 ч./17.02.2017 г.)Download  [177.23 KB]
(информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, вътр. тел: 14 – Ат. Георгиева)
pdf.png Обявление до заинтересованите лица и общественост относно провеждане на конкурс за войнишки длъжности (публикувано: 15:00 ч./08.02.2017 г.)Download  [345.44 KB]
  • pdf.png Заповед на министъра на отбраната № ОХ-29/11.01.2017 г. (публикувано: 15:20 ч./08.02.2017 г.)Download  [772.57 KB]
  • pdf.png Заповед на министъра на отбраната № ОХ-109/03.02.2017 г. (публикувано: 15:09 ч./08.02.2017 г.)Download  [1.28 MB]
­