Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за предложение „Промяна предназначението на земеделски земи (гр.София), съгласно чл.30 и чл.40 от ППЗОЗЗ за ПИ 68134.1102.99” (публикувано: 16:55 ч./19.02.2018 г.)Download  [251.93 KB]
(Информация по чл. 4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
 Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща базова станция № 1505” (публикувано: 16:54 ч./19.02.2018 г.)Download  [192.9 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
 Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 в нежилищна сграда в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна” (публикувано: 16:29 ч./26.01.2018 г.)Download  [170.79 KB]
 Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за предложение „Магазини, шоурум, офис и складове, кв.1, м.”Терени отредени за трудови войски в с. Суходол, район “Кр. поляна”, Столична община” (публикувано: 16:45 ч./24.01.2018 г.)Download  [194.96 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)
 Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Проект за ИПРЗ за УПИ II-187 за магазини, ателиета, жилищно строителство, обществено обслужване, складове, гаражи и трафопост, кв.133, м. “Факултета” (публикувано: 16:39 ч./24.01.2018 г.)Download  [193.52 KB]
(Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)

2017 г.

 Обявление до Александър Малчев за изработен проект за ПУП - ИПР на УПИ VІІ - 373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ - 376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207 (публикувано: 10:25 ч./10.11.2017 г.)Download  [67.51 KB]
 Обявление до Невена Пеевска за изработен проект за ПУП - ИПР на УПИ VІІ - 373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ - 376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/ ( (публикувано: 14:10 ч./01.11.2017 г.)Download  [64.19 KB]
(кв. 99, м. "Разсадника - Коньовица")
 Обявление до Гергана Спасова за изработен проект за ПУП - ИПР на УПИ VІІ - 373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ - 376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/ (публикувано: 14:03 ч./01.11.2017 г.)Download  [64.26 KB]
(кв. 99, м. "Разсадника - Коньовица")
 Обявление за издадена заповед от гл. архитект на район „Красна поляна“ за разрешаване на изменение на Плана за регулация на УПИ ХV-714, кв. 1, м. Трудови казарми (публикувано: 15:41 ч./19.09.2017 г.)Download  [3.37 MB]
 Обявление за издадена заповед на гл. архитект на район „Красна поляна“ за разрешаване на изменение на Плана за регулация на УПИ VІІ и VІІІ, кв. 99, м. Разсадника-Коньовица (публикувано: 16:39 ч./22.08.2017 г.)Download  [93.22 KB]
 Заключителен доклад от работна група, назначена със заповед № СОА17-РД91-168/25.04.2017 г. и № СОА17-РД09-554/25.05.2017 г. на кмета на СО (публикувано: 16:39 ч./25.06.2017 г.)Download  [4.43 MB]
(за проверка на обитателите на „Селище на строителя“, район „Красна поляна“ /т.нар. Виетнамски общежития/, които подлежат на поетапно освобождаване и събаряне)
 Обявление за издадена заповед № РКП 17-РД 56-110/03.04.2017 год. за отмяна на виза за проучване и проектиране на детска площадка в кв. 60в, м. Разсадника – Бежанци (публикувано: 09:38 ч./04.04.2017 г.)Download  [121.29 KB]
 Обявление до Христо Антонов Марчев, собственик на сграда с идентификатор 68134.1106.106.5, в УПИ І, кв. 77, м. Разсадника-Коньовица, за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в кв. 77, м. Разсадника-Коньовица (публикувано: 16:56 ч./03.04.2017 г.)Download  [106.71 KB]
 Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1108.132, кв. 22, м. ж.к. Красна поляна (публикувано: 10:42 ч./30.03.2017 г.)Download  [105.72 KB]
 Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на 2 броя детски площадки в ПИ с идентификатор 68134.1108.4, кв. 16, м. ж.к. Красна поляна (публикувано: 10:38 ч./30.03.2017 г.)Download  [108.96 KB]
 Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в кв. 60в, м. Разсадника – Бежанци (публикувано: 15:02 ч./17.03.2017 г.)Download  [106.54 KB]
 Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в кв. 25, м. ж.к. Красна поляна (публикувано: 15:00 ч./17.03.2017 г.)Download  [104.05 KB]
 Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в кв. 77, м. Разсадника-Коньовица (публикувано: 14:59 ч./17.03.2017 г.)Download  [103.43 KB]
 Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за предложение „Преустройство на базова станция с честотен обхват 900 – 2100 MHz на „Мобилтел” ЕАД с № SOF 0075 „Химипекс” (публикувано: 11:35 ч./17.02.2017 г.)Download  [178.03 KB]
(информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, вътр. тел: 14 – Ат. Георгиева)
 Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за „Изграждане на 2-етажна сграда за офиси и складове, с подземлен гараж в УПИ XX-223, кв. 1, м. Смърдан, р-н Красна поляна, Столична община” (публикувано: 11:35 ч./17.02.2017 г.)Download  [177.23 KB]
(информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, вътр. тел: 14 – Ат. Георгиева)
 Обявление до заинтересованите лица и общественост относно провеждане на конкурс за войнишки длъжности (публикувано: 15:00 ч./08.02.2017 г.)Download  [345.44 KB]
 •  Заповед на министъра на отбраната № ОХ-29/11.01.2017 г. (публикувано: 15:20 ч./08.02.2017 г.)Download  [772.57 KB]
 •  Заповед на министъра на отбраната № ОХ-109/03.02.2017 г. (публикувано: 15:09 ч./08.02.2017 г.)Download  [1.28 MB]

2016 г.

 • Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1, Басейнова дирекция „Дунавски район”
 • Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща базова станция №1178”. Информация по чл. 4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, вътр. тел.: 14 – Ат. Георгиева.
 • Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Изграждане на приемо предавателна станция за глас и/или данни SF1077 – част от националната мрежа на „БТК” ЕАД за безжична комуникация VIVACOM”. Информация по чл. 4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, вътр. тел.: 14 – Ат. Георгиева.
 • Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Въвеждане в експлоатация на система за неутрализиране на интензивно миришещи вещества и азот генератор с ресивер на площадката на инсталация за производство на кафе, находяща се в ПИ № 68134.1112.3, гр. София, район „Красна поляна”, на ул. „Суходолска” № 189”. Информация по чл. 4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, вътр. тел.: 14 – Ат. Георгиева.
 • Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Изграждане на Приемо-предавателна станция за глас и/или данни SF5739 – част от националната мрежа на „БТК” ЕАД за безжична комуникация VIVACOM”. Информация по чл. 4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, вътр. тел.: 14 – Ат. Георгиева.
 • Процедура за подаване и подбор на идейни концепции на общини, на територията на които се изпълняват мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОП РЧР и ОП НОИР. Указания за участие; Заявление; Декларация
 • Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Базова станция с честотен обхват 900 – 2100 МНz на „Мобилтел” ЕАД с №SOF 0117 „Факултета”. Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, вътр. тел.: 14 – Ат. Георгиева.
 • Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Базова станция с честотен обхват 900 – 2100 МНz на „Мобилтел” ЕАД с № SOF 0472 „Пчиня”. Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, вътр. тел.: 14 – Ат. Георгиева.
 • Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Базова станция с честотен обхват 900 – 2100 МНz на „Мобилтел” ЕАД с № SOF 0413 „Виетнамска”. Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, вътр. тел.: 14 – Ат. Георгиева.
 • Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „ПУП-ПРЗ за създаване на нов УПИ II-375 – за автомивка, офис и жилище в кв. 35, м. „Факултета”. Информация по чл. 4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, вътр. тел.: 14 – Ат. Георгиева.
 • Протокол № 2 от заседание на обществения съвет към район „Красна поляна“
 • Обява за потребителите по Проект „Осигуряване на топъл обяд – 2016 г.”
 • Уведомление за провеждането на среща-консултация за съставите на СИК и служебни секции в сградата на  р-н „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, на 29.09.2016 г. от 16.00 ч.
 • Съобщение за класиране на участниците в проведения конкурс за длъжността Началник на отдел „ИИБЕ“ при район „Красна поляна“ СО.
 • Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за „Изграждане на  детска площадка в УПИ I, кв. 81, м. „Разсадника-Коньовица“. Информация по чл. 4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, вътр. тел.: 14 – Ат. Георгиева.
 • Обявление на Заповед № СОА16-РД09-951/30.06.2016 г. на кмета на Столична община – г-жа Йорданка Фандъкова, относно необходимостта от предприемане на спешни мерки за ликвидиране на болестта „Заразен нодуларен дерматит“.
 • Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Еднофамилна жилищна сграда на два етажа с гараж“. Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, вътр. тел.: 14 – Ат. Георгиева.
 • Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „За изграждане на общественообслужващи обекти – магазини, офиси и жилище“. Информация по чл. 4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, вътр. тел.: 14 – Ат. Георгиева.
 • Покана за откриване на процедура за кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2016 г.
 • Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза II“. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, вътр. тел.: 14 – Ат. Георгиева.
 • Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Изграждане на временен паркинг за коли и ТИР, м. „Смърдан“. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, вътр. тел.: 14 – Ат. Георгиева.
 • Уведомление за провеждането на тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система на страната на 01.04.2016 г. от 13.00 ч.
 • Oбявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза II“. Информация по чл. 4 , ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, вътр. тел.: 14 – Ат. Георгиева.
 • Обявление на Заповед № РА50-52/08.02.2016 г. на гл. арх. на СО за изработване на проект за: ПУП-ИПРЗ на УПИ I-18,136 за създаване на нов УПИ I-14,18,119,136, кв. 32, м. „Факултета“, р-н „Красна поляна“.

2015 г.

­