Проектът предвижда партньорство между „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ като водещ партньор, фондация „Заедно в час“, фондация „Здраве и социално развитие“ и Столична община, район „Красна поляна“

Ще предоставим възможност на 60 деца в риск от отпадане от образователната система да получат допълнителна подкрепа по ключови учебни дисциплини – български език и математика – в триседмично всекидневно лятно училище в кв. „Факултета“, наречено „Лятна Старт академия“. По време на академията ще тестваме разработен от нас иновативен модел на обучение, включващ работа по ниво на предметното знание, вместо работа в класове, разделени по възраст. Планираната организация на учебния процес включва разпределение на децата в малки групи по ниво на техните знания и умения, създаване на личен план за развитие на всеки ученик и регулярно проследяване на напредъка по него, работа на двама учители в тандем във всяка група, работа с личен ментор по групов или индивидуален проект, повишаване на мотивацията за учене чрез създаване на лична връзка с учениците и с различни заинтересовани страни в квартала (родители, треньори, формални и неформални институции).

След приключване на Лятната академия ще извършим анализ на резултатите на учениците и цялостната организация и осъществяване на академията. Ще съберем и опишем добрите практики, които са довели до най-съществен напредък при учениците по предметно знание и по развиване на личностни качества.

Всички добри практики ще бъдат описани в брошура и представени на две събития за популяризиране сред представителите на училищните екипи и други заинтересовани страни в район „Красна поляна“ и Община Столична. Онлайн вариант на брошурата ще бъде разпространен във всички училища на територията на Столична община. Описаните добри практики ще бъдат имплементирани в обучението на учителите по програма „Заедно в час“. 

Обща цел на проектното предложение:

Поставяме си като обща цел на проекта подобряването на академичните резултати и развиване на личностни умения у ученици в риск от отпадане или вече отпаднали от образователната система, което ще допринесе за намаляване на случаите на ранно прекъсване на основното и средното образование.

Целим изграждане на ефективно и продуктивно партньорство със структурите на район „Красна поляна“ за изпълнение на стратегията за образование на Столичната община във връзка с превенцията на отпадането от училище и достъпа до образование на деца от уязвими групи.

Специфични цели на проектното предложение:

Проектът цели да осигури подкрепа за деца в риск от отпадане от образователната система или отпаднали от нея, както и да тества и събере добри практики за работа с тези деца по време на лятна академия в кв. „Факултета“.

Друга специфична цел на проекта е да осигури достъп до установените добри образователни практики на представители на училищни екипи, граждански организации и други заинтересовани страни в район „Красна поляна“ и Община Столична.

Повече информация за екипа, реализиращ проекта: http://startacademy-sofia.org/

 

­