Формуляри за попълване:

pdf 1. Заявление за даване на разрешение за изработването на проект за ПУП (публикувано: Петък, 01 Септември 2017 19:18)Download  [41.54 KB]
pdf 2. Заявление за одобряване на проект за ПУП (публикувано: Петък, 01 Септември 2017 19:19)Download  [40.82 KB]
pdf 3. Заявление за издаване на виза за проектиране (публикувано: Петък, 01 Септември 2017 19:19)Download  [44.45 KB]
pdf 4. Заявление за съгласуване и/или одобряване на инвестиционен проект (чл. 141–145 от ЗУТ) (публикувано: Петък, 01 Септември 2017 19:19)Download  [41.9 KB]
pdf 5. Заявление за съгласуване и одобряване на проект за изменение на инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж (чл. 154, ал. 5 от ЗУТ) (публикувано: Петък, 01 Септември 2017 19:20)Download  [46.22 KB]
pdf 6. Заявление за одобряване на проект – заснемане на изпълнен строеж за възстановяване на изгубен инвестиционен проект (чл. 145, ал. 5 от ЗУТ) (публикувано: Петък, 01 Септември 2017 19:20)Download  [42.71 KB]
pdf 7. Заявление за предаване на екзекутивна документация на изпълнен строеж (чл.175 от ЗУТ) (публикувано: Петък, 01 Септември 2017 19:21)Download  [45.03 KB]
pdf 8. Заявление за издаване на разрешение за строеж (чл. 147 от ЗУТ, чл. 148 от ЗУТ) (публикувано: Петък, 01 Септември 2017 19:21)Download  [41.82 KB]
pdf 9. Заявление за презаверяване на издадено разрешение за строеж по реда на чл. 153, ал. 3 от ЗУТ (публикувано: Петък, 01 Септември 2017 19:21)Download  [44.67 KB]
pdf 10. Заявление за одобряване на схема за поставяне на преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи, елементи на градско обзавеждане и др./за издаване на скица с указан начин на поставяне (чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ) (публикувано: Петък, 01 Септември 2017 19:22)Download  [40.57 KB]
pdf 11. Заявление за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи, елементи на градско обзавеждане (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 13:42)Download  [46.69 KB]
pdf 12. Заявление за регистриране на преместваем обект/рекламен елемент по индивидуален проект и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация (чл. 80, ал. 1, 2 от НПОРИМЕРДТСО) (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 14:20)Download  [41.79 KB]
pdf 13. Заявление за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 14:21)Download  [39.68 KB]
pdf 14. Заявление за извършване на проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 14:21)Download  [44.13 KB]
pdf 15. Заявление за издаване на удостоверение за „груб строеж“ (чл. 181 от ЗУТ) (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 14:48)Download  [41.64 KB]
pdf 16. Заявление за издаване на скица за недвижим имот от действащ ПУП (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 14:49)Download  [36.58 KB]
pdf 17. Заявление за презаверяване на скица за недвижим имот от действащ ПУП (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 15:17)Download  [36.16 KB]
pdf 18. Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на недвижим имот (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 15:17)Download  [38.65 KB]
pdf 19. Заявление за издаване на заповед за прокарване на временен път за осигуряване на достъп до поземлен имот (чл. 190 от ЗУТ) (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 15:18)Download  [43.2 KB]
pdf 20. Заявление за издаване на заповед за преминаване през чужд поземлен имот (чл. 192 от ЗУТ) (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 15:19)Download  [43.35 KB]
pdf 21. Заявление за издаване на заповед за отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд поземлен имот (чл. 193 от ЗУТ) (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 15:53)Download  [44.54 KB]
pdf 22. Заявление за осигуряване на свободен достъп в недвижим имот за извършване на разрешени или предписани работи (чл. 194 от ЗУТ) (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 15:53)Download  [45.74 KB]
pdf 23. Заявление за освидетелстване на сграда (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 15:56)Download  [36.94 KB]
pdf 24. Заявление за издаване на удостоверение за премахната сграда (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 15:56)Download  [37.59 KB]
pdf 25. Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи с разрешение за строеж, издадено от главния архитект на района (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 15:57)Download  [36.96 KB]
pdf 26. Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи (съществуващи с обследване) (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 15:58)Download  [37.27 KB]
pdf 27. Заявление за издаване на заверен препис (копие) от документи (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 15:59)Download  [38.2 KB]
pdf 28. Заявление за издаване на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 16:00)Download  [59.85 KB]
pdf 29. Заявление за временно ползване на общински терен за строителна площадка (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 16:01)Download  [36.55 KB]
pdf 30. Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции преди издаване на разрешение за строеж за техническа инфраструктура (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 16:01)Download  [36.42 KB]
pdf 31. Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции след приключване на строеж за техническа инфраструктура (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 16:05)Download  [36.59 KB]
pdf 32. Заявление за подписване на констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строеж (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 16:05)Download  [37.25 KB]
pdf 33. Заявление за определяне на представител в държавна приемателна комисия (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 16:06)Download  [35.88 KB]
pdf 34. Заявление за премахване/кастрене/преместване на растителност (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 16:06)Download  [38.02 KB]
pdf 35. Заявление за заверка на геодезическо заснемане и експертна оценка на растителност (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 16:06)Download  [30.6 KB]
pdf 36. Заявление за измерване, кубиране и маркиране на дървесина (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 16:07)Download  [30.39 KB]
pdf 37. Заявление за попълване на служебно поле в декларация по чл. 14 от ЗМДТ (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 16:07)Download  [30.41 KB]
pdf 38. Заявление за издаване на нов административен адрес (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 16:07)Download  [30.64 KB]
pdf 39. Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 16:08)Download  [32.26 KB]
pdf 40. Заявление за издаване на заповед по чл. 1 6, ал. 6 от ЗУТ (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 16:08)Download  [35.25 KB]
pdf 41. Заявление за издаване на удостоверение от общ характер (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 16:08)Download  [33.11 KB]
pdf 42. Заявление за издавана на удостоверение и скица по чл. 1 3, ал. 5 и ал. 6 от ППЗСПЗЗ (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 16:09)Download  [36.06 KB]
pdf 43. Заявление за даване на съгласие за допускане на анкериране при изкопни работи към общински имоти (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 16:09)Download  [35.97 KB]
pdf 44. Уведомление по чл. 197 от ЗУТ (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 16:09)Download  [35.95 KB]
pdf 45. Заявление за определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост в квартал с комплексно застрояване (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 16:10)Download  [36.46 KB]
pdf 46. Заявление за одобряване на схема за разполагане на съоръжения към съществуващ търговски обект (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 16:10)Download  [36.77 KB]
pdf 47. Заявление за внасяне на допълнителни документи (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 16:10)Download  [32.29 KB]
pdf 48. Декларация за собственици (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 16:11)Download  [30.22 KB]
pdf 49. Декларация по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 16:11)Download  [34.36 KB]
pdf 50. Опис на внесените проектни материали по преписка (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 16:11)Download  [44.02 KB]
pdf 51. Опис на внесените проектни материали по преписка (публикувано: Вторник, 05 Септември 2017 16:12)Download  [44.85 KB]
­