pdf Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ на заповед РКП21-РД56-133/18.06.2021 г. (публикувано: понеделник, 21 юни 2021 г., 10:04 ч.)Download  [590.85 KB]
(за разрешаване да се изработи проект за изменение на план за регулация на УПИ XIII-365, УПИ XIV-364, УПИ III-359 и УПИ XI-366,367 в кв. 2б, местност НПЗ „Средец”, район „Красна поляна”, за привеждане в съответствие на вътрешните регулационни линии с имотните
...
pdf Обявление № РКП21-ВК08-440/05.05.2021 год. за разрешаване на изработване на ПУП - Изменение на План за улична регулация на Софийски околовръстен път (публикувано: сряда, 05 май 2021 г., 14:25 ч.)Download  [32.97 KB]

2020 г.

pdf Съобщение в ДВ, бр.107, за изработен комплексен проект за модернизация на ж.п. линия София-Перник-Радомир (публикувано: сряда, 23 декември 2020 г., 16:23 ч.)Download  [116.67 KB]
pdf Уведомление за инвестиционно предложение с възложител Столична община (публикувано: понеделник, 30 ноември 2020 г., 12:46 ч.)Download  [873.23 KB]
(На основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), предоставяме копие на уведомлението и информацията, предоставена
...
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за "Рехабилитация на транспортен тунел по бул. "Царица Йоана", вкл. трамваен релсов път" (публикувано: сряда, 11 ноември 2020 г., 13:59 ч.)Download  [527.54 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Реконструкция на трамвайна линия по бул. „Александър Стамболийски“ (публикувано: понеделник, 09 ноември 2020 г., 17:00 ч.)Download  [875.17 KB]

(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)

pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за "Сграда със смесено предназначение УПИ I - 755" (публикувано: сряда, 21 октомври 2020 г., 15:37 ч.)Download  [244.76 KB]

(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)

pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за "Изграждане на желязна решетъчна кула, оборудвана с термална камера, апаратура за следене и анализ на задименост и локализация на рискови точки" (публикувано: четвъртък, 01 октомври 2020 г., 13:44 ч.)Download  [339.29 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf Обява за свободно място за длъжността Главен експерт в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" в район "Красна поляна" - СО (публикувано: вторник, 01 септември 2020 г., 16:01 ч.)Download  [335.82 KB]
pdf Обява за свободно място за длъжността Старши експерт в отдел "Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството" в район "Красна поляна" - СО (публикувано: вторник, 01 септември 2020 г., 15:59 ч.)Download  [312.64 KB]
pdf Обявление изх. № РКП20-ВК08-805/24.08.2020 год. за приет с Решение № 331 по Протокол № 18/23.07.2020 год. проект за ПУП - ИПРЗ и ИПУР за м. "Овча купел" - стар кв. 12 и част от кв. 23 и създаване на нови кв. 222а, 215, 222б (публикувано: понеделник, 24 август 2020 г., 14:04 ч.)Download  [1.58 MB]
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за "Авто - услуги и офиси, СО район "Красна поляна" (публикувано: сряда, 19 август 2020 г., 17:23 ч.)Download  [254.44 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
jpg Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за "ПУП - план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 68134.1109.7 и част от 68134.11.09.9 по КККР на гр. София, кв. 59, местност "Факултета" (публикувано: сряда, 08 юли 2020 г., 16:55 ч.)Download  [194.97 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)
pdf Обявление на осн. чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект "Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир" (публикувано: петък, 03 юли 2020 г., 16:41 ч.)Download  [82.81 KB]
pdf Съобщение за издадена на 10.04.2020 г. от гл. архитект на СО Виза за проектиране на малоетажна сграда за офиси и авто-услуги в УПИ ІІ-375, кв. 35, местност "Факултета" (публикувано: четвъртък, 14 май 2020 г., 15:10 ч.)Download  [373.73 KB]
zip Съобщение № РКП19-ДР00-697/2/17.12.2019 г./14.05.2020 год. до Панайот Тодоров - домоуправител/председател на УС на ЕС на вх. А, бл. 36Б, ж.к. "Красна поляна" - І част (публикувано: четвъртък, 14 май 2020 г., 15:04 ч.)Download  [1.21 MB]
zip Съобщение № РКП19-ДР00-697/3/17.12.2019 г./14.05.2020 год. до собственици във вх. А, бл. 36А, ж.к. "Красна поляна" - І част (публикувано: четвъртък, 14 май 2020 г., 15:04 ч.)Download  [167.38 KB]
zip Съобщение № РКП19-ДР00-697/5/17.12.2019 г./14.05.2020 год. до собственици във вх. Б, бл. 36Б, ж.к. "Красна поляна" - І част (публикувано: четвъртък, 14 май 2020 г., 15:03 ч.)Download  [198.57 KB]
zip Съобщение № РКП19-ДР00-697/4/17.12.2019 г./14.05.2020 год. до собственици във вх. Б, бл. 36А, ж.к. "Красна поляна" - І част (публикувано: четвъртък, 14 май 2020 г., 15:03 ч.)Download  [183.08 KB]
pdf Обявление за изменение на план за улична регулация за обект "Софийски околовръстен път", заедно с план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и изменение на план за регулация на контактните територии (публикувано: вторник, 14 април 2020 г., 15:16 ч.)Download  [50.91 KB]
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за "Преустройство на приемо-предавателна станция 1566", район "Красна поляна", гр. София (публикувано: петък, 24 януари 2020 г., 11:57 ч.)Download  [228 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)

2019 г.

pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за "ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 68134.1111.1251, м. "Смърдан", район "Красна поляна", София" (публикувано: петък, 20 септември 2019 г., 14:22 ч.)Download  [248.71 KB]

(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)

pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение (публикувано: вторник, 03 септември 2019 г., 09:15 ч.)Download  [480.29 KB]

за "Водоснабдяване от подземни води (промишлено водоснабдяване-охлаждане), чрез съществуващи кладенци - тръбен водочерпателен кладенец (ТК1-ХГ) и реинжекционен сондаж (ТК2-Р) по разрешителен режим на БДДР - град Плевен за "Термопомпена инсталация" за обект:

...
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Складова база и чисто производство”, район „Красна поляна” - СО (публикувано: четвъртък, 01 август 2019 г., 14:42 ч.)Download  [264.92 KB]
(Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Изграждане на общински модулни сгради в СО район „Красна поляна“, кв. „Факултета“, кв. 93, УПИ 1336”, район „Красна поляна” - СО (публикувано: понеделник, 29 юли 2019 г., 11:26 ч.)Download  [141.32 KB]
(Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Едноетажна пристройка към съществуващ обществено, обслужващ обект в УПИ I - за обществено, жилищно строителство и клуб, кв.16, м. "Красна поляна", район "Кр. поляна" (публикувано: понеделник, 01 юли 2019 г., 17:03 ч.)Download  [188.03 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)
pdf Обявление за ИПРЗ кв. 67, 67б и 67в, м. "Разсадника-Коньовица" (публикувано: понеделник, 24 юни 2019 г., 16:25 ч.)Download  [284.03 KB]
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „ЖИЛИЩНА СГРАДА С АИППМПД, СКЛАДОВЕ, ГАРАЖИ И ПАРКОМЕСТА” (публикувано: понеделник, 10 юни 2019 г., 16:27 ч.)Download  [252.67 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ НА ЦЕНТРАЛЕН ВЕЩЕВИ СКЛАД - едноетажна сграда, в ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА САНДВИЧИ И ЗАКУСКИ, УПИ I, ПИ 444, к.л.375 с идент. 68134.1112.22” (публикувано: петък, 17 май 2019 г., 14:19 ч.)Download  [63.05 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)
pdf Съобщение за строително-монтажни работи по трамвайно трасе по бул. "Константин Величков" в участъка от бул. "Акад. Иван Евстатиев Гешов" до бул. "Сливница" (публикувано: сряда, 10 април 2019 г., 11:16 ч.)Download  [118.67 KB]
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „ЖИЛИЩНА СГРАДА С АТЕЛИЕТА, ПАРКИНГ - ГАРАЖ И СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ” (публикувано: петък, 15 март 2019 г., 16:33 ч.)Download  [161.69 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда в УПИ Х-368; кв.2Б; ул. Мечка № 14” (публикувано: вторник, 26 февруари 2019 г., 10:31 ч.)Download  [192.54 KB]
(Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf Съобщение за изграждане от 25.02.2019 г. на обект "Аварийна реконструкция на уличен водопровод по ул. "Без име", участък пред блок 93, 94 и 95 и водопровод между блок 89 и 90 в ж.к. "Западен парк" (публикувано: петък, 22 февруари 2019 г., 18:19 ч.)Download  [110.97 KB]
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Разделяне на магазин на два самостоятелни” (публикувано: четвъртък, 31 януари 2019 г., 16:54 ч.)Download  [41.18 KB]

(Информация по чл. 4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)

pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищни сгради в имоти с идентификатори 68134.11.02.172 и 68134.1102.173, представляващи „друг вид земеделска земя”, по кадастрална карта (публикувано: петък, 18 януари 2019 г., 16:13 ч.)Download  [428 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)

2018 г.

pdf Съобщение до Валери Смиленов за издадена от гл. архитект на район „Красна поляна” виза за проучване и проектиране в ПИ с идентификатор 68134.1107.318, УПИ ІІ,-318, кв. 14, м. НПЗ „Средец” (публикувано: понеделник, 10 септември 2018 г., 12:36 ч.)Download  [125.44 KB]
pdf Съобщение до Борислав Смиленов за издадена от гл. архитект на район „Красна поляна” виза за проучване и проектиране в ПИ с идентификатор 68134.1107.318, УПИ ІІ,-318, кв. 14, м. НПЗ „Средец” (публикувано: понеделник, 10 септември 2018 г., 12:32 ч.)Download  [119.37 KB]
pdf Съобщение до Йордан Апостолов за издадена от гл. архитект на район „Красна поляна” виза за проучване и проектиране в ПИ с идентификатор 68134.1107.318, УПИ ІІ,-318, кв. 14, м. НПЗ „Средец” (публикувано: понеделник, 10 септември 2018 г., 12:25 ч.)Download  [122.88 KB]
pdf Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1105.26, кв. 16 за ОЖК, м."Западен парк" (публикувано: петък, 03 август 2018 г., 17:31 ч.)Download  [4.75 MB]
pdf Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1105.14, кв. 8 за ОЖК, м."Западен парк" (публикувано: петък, 03 август 2018 г., 17:27 ч.)Download  [3.68 MB]
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на 7 /седем/ броя детски площадки на открито, в междублокови пространства - за деца от 3 до 12 год.” (публикувано: понеделник, 23 юли 2018 г., 14:15 ч.)Download  [198.27 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 31 – л.арх. Теодора Генчева.)
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за „Изменение на ПУП-ПР и на идеен проект за инвестиционно предложение за реконструкция и разширение на СОП в участъка от км 50+520 до км 58+581.5” (публикувано: петък, 13 юли 2018 г., 14:17 ч.)Download  [411.09 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1108.96, УПИ І, кв. 23, м. ж.к. "Красна поляна" (публикувано: сряда, 20 юни 2018 г., 10:15 ч.)Download  [267.49 KB]
pdf Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1106.333, УПИ ХХІV, кв. 67, м. "Разсадника - Коньовица" (публикувано: сряда, 20 юни 2018 г., 10:12 ч.)Download  [159.26 KB]
pdf Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1106.23, кв. 60б, м. "Разсадника-Бежанци" (публикувано: сряда, 20 юни 2018 г., 10:12 ч.)Download  [173.09 KB]
pdf Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1108.45, УПИ І, кв. 12, м. ж.к. "Красна поляна" (публикувано: сряда, 20 юни 2018 г., 10:02 ч.)Download  [215.07 KB]
pdf Съобщение до собствениците във вх. Б, бл. 36Б, ж.к. "Кр. поляна" - І част, относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 (публикувано: понеделник, 14 май 2018 г., 16:25 ч.)Download  [80.41 KB]
(в нежилищна сграда, в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf Съобщение до собствениците във вх. А, бл. 36Б, ж.к. "Кр. поляна" - І част, относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 (публикувано: понеделник, 14 май 2018 г., 16:25 ч.)Download  [76.19 KB]
(в нежилищна сграда, в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf Съобщение до собствениците във вх. Б, бл. 36А, ж.к. "Кр. поляна" - І част, относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 (публикувано: понеделник, 14 май 2018 г., 16:24 ч.)Download  [65.64 KB]
(в нежилищна сграда, в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf Съобщение до собствениците във вх. А, бл. 36А, ж.к. "Кр. поляна" - І част, относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 (публикувано: понеделник, 14 май 2018 г., 16:24 ч.)Download  [51.84 KB]
(в нежилищна сграда, в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf Обявление за издадена заповед № РКП18-РД56-61/23.03.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна", с която е разрешено изработване на проект за ИПР на УПИ ІІ-679, УПИ ІІІ-679, УПИ ІV-679, УПИ V-679 и УПИ ХІІІ-679 и ИПЗ на УПИ ІV-679, кв. 18, м. НПЗ Средец (публикувано: вторник, 27 март 2018 г., 19:05 ч.)Download  [33.58 KB]
pdf Съобщение до Виолета Симеонова за издадена Заповед № РКП 18-РА50-1/23.02.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна" за одобряване на проект за ИПР на УПИ VІІ-373, 374, 375 и УПИ VІІІ-376, 377, 378, кв. 99, м. Разсадника - Коньовица" (публикувано: понеделник, 26 март 2018 г., 12:11 ч.)Download  [65.83 KB]
(УПИ VІІ-373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ-376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/)
pdf Съобщение до Тодор Георгиев за издадена Заповед № РКП 18-РА50-1/23.02.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна" за одобряване на проект за ИПР на УПИ VІІ-373, 374, 375 и УПИ VІІІ-376, 377, 378, кв. 99, м. Разсадника - Коньовица" (публикувано: понеделник, 26 март 2018 г., 12:09 ч.)Download  [63.28 KB]
(УПИ VІІ-373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ-376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/)
pdf Съобщение до Павлина Димитрова за издадена Заповед № РКП 18-РА50-1/23.02.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна" за одобряване на проект за ИПР на УПИ VІІ-373, 374, 375 и УПИ VІІІ-376, 377, 378, кв. 99, м. Разсадника - Коньовица" (публикувано: понеделник, 26 март 2018 г., 12:07 ч.)Download  [64.04 KB]
(УПИ VІІ-373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ-376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/)
pdf Съобщение до Ивайло Малчев за издадена Заповед № РКП 18-РА50-1/23.02.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна" за одобряване на проект за ИПР на УПИ VІІ-373, 374, 375 и УПИ VІІІ-376, 377, 378, кв. 99, м. Разсадника - Коньовица" (публикувано: понеделник, 26 март 2018 г., 12:05 ч.)Download  [64.86 KB]
(УПИ VІІ-373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ-376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/)
pdf Съобщение до Емил Методиев за издадена Заповед № РКП 18-РА50-1/23.02.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна" за одобряване на проект за ИПР на УПИ VІІ-373, 374, 375 и УПИ VІІІ-376, 377, 378, кв. 99, м. Разсадника - Коньовица" (публикувано: понеделник, 26 март 2018 г., 12:02 ч.)Download  [61.69 KB]
(УПИ VІІ-373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ-376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/)
pdf Съобщение до Гергана Спасова за издадена Заповед № РКП 18-РА50-1/23.02.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна" за одобряване на проект за ИПР на УПИ VІІ-373, 374, 375 и УПИ VІІІ-376, 377, 378, кв. 99, м. Разсадника - Коньовица" (публикувано: понеделник, 26 март 2018 г., 11:52 ч.)Download  [63.81 KB]
(УПИ VІІ-373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ-376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/)
pdf Съобщение до собствениците на бл. 36Б, вх. Б, ж.к. "Кр. поляна", относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 в нежилищна сграда (публикувано: четвъртък, 15 март 2018 г., 15:59 ч.)Download  [109.12 KB]
(в нежилищна сграда в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf Съобщение до собствениците на бл. 36Б, вх. А, ж.к. "Кр. поляна", относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 в нежилищна сграда (публикувано: четвъртък, 15 март 2018 г., 15:59 ч.)Download  [100.39 KB]
(в нежилищна сграда в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf Съобщение до собствениците на бл. 36А, вх. Б, ж.к. "Кр. поляна", относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 в нежилищна сграда (публикувано: четвъртък, 15 март 2018 г., 15:58 ч.)Download  [80.63 KB]
(в нежилищна сграда в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf Съобщение до собствениците на бл. 36А, вх. А, ж.к. "Кр. поляна", относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 в нежилищна сграда (публикувано: четвъртък, 15 март 2018 г., 15:55 ч.)Download  [52.82 KB]
(в нежилищна сграда в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Столична община по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 (публикувано: вторник, 06 март 2018 г., 19:04 ч.)Download  [89.13 KB]
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за предложение „Промяна предназначението на земеделски земи (гр.София), съгласно чл.30 и чл.40 от ППЗОЗЗ за ПИ 68134.1102.99” (публикувано: понеделник, 19 февруари 2018 г., 16:55 ч.)Download  [251.93 KB]
(Информация по чл. 4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща базова станция № 1505” (публикувано: понеделник, 19 февруари 2018 г., 16:54 ч.)Download  [192.9 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 в нежилищна сграда в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна” (публикувано: петък, 26 януари 2018 г., 16:29 ч.)Download  [170.79 KB]
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за предложение „Магазини, шоурум, офис и складове, кв.1, м.”Терени отредени за трудови войски в с. Суходол, район “Кр. поляна”, Столична община” (публикувано: сряда, 24 януари 2018 г., 16:45 ч.)Download  [194.96 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Проект за ИПРЗ за УПИ II-187 за магазини, ателиета, жилищно строителство, обществено обслужване, складове, гаражи и трафопост, кв.133, м. “Факултета” (публикувано: сряда, 24 януари 2018 г., 16:39 ч.)Download  [193.52 KB]
(Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)

2017 г.

pdf Обявление до Александър Малчев за изработен проект за ПУП - ИПР на УПИ VІІ - 373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ - 376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207 (публикувано: петък, 10 ноември 2017 г., 10:25 ч.)Download  [67.51 KB]
pdf Обявление до Невена Пеевска за изработен проект за ПУП - ИПР на УПИ VІІ - 373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ - 376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/ ( (публикувано: сряда, 01 ноември 2017 г., 14:10 ч.)Download  [64.19 KB]
(кв. 99, м. "Разсадника - Коньовица")
pdf Обявление до Гергана Спасова за изработен проект за ПУП - ИПР на УПИ VІІ - 373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ - 376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/ (публикувано: сряда, 01 ноември 2017 г., 14:03 ч.)Download  [64.26 KB]
(кв. 99, м. "Разсадника - Коньовица")
pdf Обявление за издадена заповед от гл. архитект на район „Красна поляна“ за разрешаване на изменение на Плана за регулация на УПИ ХV-714, кв. 1, м. Трудови казарми (публикувано: вторник, 19 септември 2017 г., 15:41 ч.)Download  [3.37 MB]
pdf Обявление за издадена заповед на гл. архитект на район „Красна поляна“ за разрешаване на изменение на Плана за регулация на УПИ VІІ и VІІІ, кв. 99, м. Разсадника-Коньовица (публикувано: вторник, 22 август 2017 г., 16:39 ч.)Download  [93.22 KB]
pdf Заключителен доклад от работна група, назначена със заповед № СОА17-РД91-168/25.04.2017 г. и № СОА17-РД09-554/25.05.2017 г. на кмета на СО (публикувано: неделя, 25 юни 2017 г., 16:39 ч.)Download  [4.43 MB]
(за проверка на обитателите на „Селище на строителя“, район „Красна поляна“ /т.нар. Виетнамски общежития/, които подлежат на поетапно освобождаване и събаряне)
pdf Обявление за издадена заповед № РКП 17-РД 56-110/03.04.2017 год. за отмяна на виза за проучване и проектиране на детска площадка в кв. 60в, м. Разсадника – Бежанци (публикувано: вторник, 04 април 2017 г., 09:38 ч.)Download  [121.29 KB]
pdf Обявление до Христо Антонов Марчев, собственик на сграда с идентификатор 68134.1106.106.5, в УПИ І, кв. 77, м. Разсадника-Коньовица, за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в кв. 77, м. Разсадника-Коньовица (публикувано: понеделник, 03 април 2017 г., 16:56 ч.)Download  [106.71 KB]
pdf Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1108.132, кв. 22, м. ж.к. Красна поляна (публикувано: четвъртък, 30 март 2017 г., 10:42 ч.)Download  [105.72 KB]
pdf Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на 2 броя детски площадки в ПИ с идентификатор 68134.1108.4, кв. 16, м. ж.к. Красна поляна (публикувано: четвъртък, 30 март 2017 г., 10:38 ч.)Download  [108.96 KB]
pdf Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в кв. 60в, м. Разсадника – Бежанци (публикувано: петък, 17 март 2017 г., 15:02 ч.)Download  [106.54 KB]
pdf Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в кв. 25, м. ж.к. Красна поляна (публикувано: петък, 17 март 2017 г., 15:00 ч.)Download  [104.05 KB]
pdf Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в кв. 77, м. Разсадника-Коньовица (публикувано: петък, 17 март 2017 г., 14:59 ч.)Download  [103.43 KB]
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за предложение „Преустройство на базова станция с честотен обхват 900 – 2100 MHz на „Мобилтел” ЕАД с № SOF 0075 „Химипекс” (публикувано: петък, 17 февруари 2017 г., 11:35 ч.)Download  [178.03 KB]
(информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, вътр. тел: 14 – Ат. Георгиева)
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Изграждане на 2-етажна сграда за офиси и складове, с подземлен гараж в УПИ XX-223, кв. 1, м. Смърдан, р-н Красна поляна, Столична община” (публикувано: петък, 17 февруари 2017 г., 11:35 ч.)Download  [177.23 KB]
(информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, вътр. тел: 14 – Ат. Георгиева)
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно провеждане на конкурс за войнишки длъжности (публикувано: сряда, 08 февруари 2017 г., 15:00 ч.)Download  [345.44 KB]
  • pdf Заповед на министъра на отбраната № ОХ-29/11.01.2017 г. (публикувано: сряда, 08 февруари 2017 г., 15:20 ч.)Download  [772.57 KB]
  • pdf Заповед на министъра на отбраната № ОХ-109/03.02.2017 г. (публикувано: сряда, 08 февруари 2017 г., 15:09 ч.)Download  [1.28 MB]
­