Столична община представя за широко обществено обсъждане актуализирана Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в София до 2020 г. и План за действие.

Столична община предоставя обществен достъп до Проект на Програма за качеството на атмосферния въздух на Столична община 2015 – 2020 г. Заинтересованите лица могат да внасят писмени бележки и предложения, в 30-дневен срок от публикуването на Проекта, в деловодството на Столична община или през контактен център.

Проект на Програма за качеството на атмосферния въздух на Столична община 2015 – 2020 г.

­