Проект „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ”

Проект „Обществена трапезария” в СО - район „Красна поляна” се осъществява ежегодно от месец декември 2009 г. Проектът е социална услуга, по която крайно нуждаещи се хора и лица в неравностойно положение получават всеки работен ден топъл обяд (супа, основно ястие и хляб). Тази подкрепа за хората е животоспасяваща. До 30.04.2016 г. се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика и ежедневно храна са получавали 90 лица.

"Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019"

Проектът предвижда осигуряване  за срок до 31.12.2019 г. по Програма на предоставяне на БФП по ОП ФЕПНЛ №2014BG05FMOP001-03.02, която има за цел задоволяване на потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами или с помощта на своите близки поради финансови и/или битови затруднения в район "Красна поляна". По проекта е организирано предоставяне на съпътстващи мерки и дейности за осигуряване на информираност и публичност. Организацията и управлението на проекта се осъществяват от екип за управление и изпълнение на проекта, който е съставен от служители на район "Красна поляна". 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

„Осигуряване на топъл обяд”:

  1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона на социално подпомагане;
  2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция "Социално подпомагане";
  3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии/пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност.
­